Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW

„Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu?” (szkolenie +warsztat)
ZAREJESTRUJ SIĘ!
GDZIE?
Ośrodek Wspierania Rozwoju Neuromind
ul. Wiejska 12C, 87-800 Włocławek
KIEDY?

27.04.2019, 08.06.2019
godz. 10.00-16.30

O SZKOLENIU
Prowadzenie terapii z dzieckiem ze spektrum autyzmu wymaga doskonałej znajomość jego potrzeb, funkcji zachowań oraz strategii terapeutycznych potwierdzonych najnowszymi badaniami. Podczas szkolenia przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące zaburzenia ze spektrum autyzmu, z zaznaczeniem i omówieniem sfer deficytowych oraz propozycjami terapeutycznymi ich wspierania. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące funkcji tzw. „zachowań trudnych”, innego podejścia do nich oraz omówione zostaną strategie terapeutyczne w pracy nad nimi.
Ponieważ praca z dzieckiem, to również praca z jego rodzicami, prezentowane szkolenie zawiera warsztatową część umożliwiającą terapeucie skuteczną współpracę z rodziną osoby z autyzmem.
DLA KOGO?
Szkolenie kierowane do terapeutów, psychologów, logopedów, pedagogów, nauczycieli wspomagających, którzy rozpoczynają pracę z dziećmi ze spektrum autyzmu
CEL SZKOLENIA
– zdobycie podstawowych informacji o zaburzeniach ze spektrum autyzmu
– zrozumienie funkcji trudnych zachowań i umiejętność zaplanowania strategii terapeutycznej
– zyskanie praktycznej wiedzy na temat wyzwań i trudności wychowawczych dziecka ze spektrum autyzmu
PROGRAM SZKOLENIA
1. Spektrum zaburzeń autyzmu– podstawowe informacje
2. Czynniki kształtujące zachowanie dziecka
3. Trudne czy słuszne zachowania dziecka z autyzmem – strategia postępowania terapeutycznego
4. Przegląd metod terapii osób ze spektrum; Przedstawienie modelu pracy Neuromind
5. Metody wspierające naukę umiejętności społecznych i budowania samoświadomości
6. Panel dyskusyjny
7. Przerwa kawowa
PROGRAM WARSZTATU
1. Omówienie przebiegu warsztatu
2. Opis wpływu trudnych zachowań dziecka na rodzica/terapeutę
Metoda: burza mózgów, dyskusja, mini-wykład
3. Praktyczne poznanie oddziaływań środowiska zewnętrznego na dziecko z spektrum autyzmu- ćwiczenie „oszukane zmysły”
Metoda: ćwiczenie w parach oraz zadania indywidualne
4. Przepis na ,,niegrzeczne” dziecko – asertywne spojrzenie na wychowanie dziecka z autyzmem, czyli szanowanie własnych praw z jednoczesnym szacunkiem dla praw innych.
Metoda: ćwiczenia w parach, zadania realizowane indywidualnie, psychodrama
5. Przykłady przydatnych zachowań rodzica/terapeuty, które wspomagają funkcjonowanie dziecka z autyzmem
Metoda: studium przypadku, burza mózgów, mini-wykład
6. Podsumowanie warsztatu i zakończenie szkolenia
}

Czas trwania

6,5 h

Czas szkolenia z panelem dyskusyjnym i warsztatem

Cena za osobę

250 pln

W koszt szkolenia wliczony jest poczęstunek podczas przerwy kawowej

Min. ilość uczestników

10 osób

W przypadku mniejszej ilości osób, ustalony termin szkolenia może ulec zmianie

l

Każdy uczestnik otrzyma

Dyplom

poświadczający ukończenie szkolenia

KTO PROWADZI SZKOLENIE?
mgr Martyna Matuszkiewicz – psycholog, terapeuta, dyrektor metodyczny w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Neuromind. Od 5 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu i dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe oraz konsultacje z rodzicami. Regularnie bierze udział w szkoleniach i konferencjach dotyczących terapii osób ze spektrum autyzmu. W ostatnim czasie m.in. Konferencja: „Autyzm bez Przemocy” organizowana przez Fundację Prodeste, konferencja: „Ja, mój autyzm i świat”, organizowana przez fundację Synapsis, szkolenie „Diagnoza małych dzieci z autyzmem Badabada”. Uczestnik wielu szkoleń, m.in. szkolenie I stopnia „System komunikacji PECS”, terapia taktylna, arteterapia, muzykoterapia.
mgr Marta Koprowska – psycholog z specjalizacją psychologii klinicznej oraz przygotowaniem pedagogicznym, oligofrenopedagog. Pracuje jako terapeuta, psycholog w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Neuromind we Włocławku oraz prowadzi prywatną praktykę psychologiczną w Ośrodku Psychoterapii Integracyjnej we Włocławku. Uczestnik kursów oraz szkoleń dotyczących diagnozy i poznawania świata dziecka z autyzmem. Poszukuje sposobów zrozumienia dziecięcego życia. Pasjonuje się funkcjonowaniem systemu rodzinnego. Ponadto interesuje się wpływem rodziny na dziecko oraz pomocą w ulepszaniu technik wychowawczych.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE

Po wypełnieniu, otrzymasz maila ze wskazówkami dotyczącymi szkolenia oraz płatności

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Ośrodek Wspierania Rozwoju Neuromind wypełnionego formularza zgłoszenia przez stronę www wydarzenia.
 • W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników szkolenia.
 • Podstawę płatności za szkolenie stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma wysyłana do Zamawiającego przed terminem szkolenia. Po zaksięgowaniu wpłaty w terminie 7 dni na adres podany w zamówieniu zostanie wysłana faktura VAT.
 1. Cena Uczestnictwa:
  • 250 PLN za osobę
  • Opłata obejmuje:
   • pełne uczestnictwo w szkoleniu w dniu 10.11.2018 lub 15.12.2018
   • przerwy kawowe, napoje, przekąski
   • certyfikat potwierdzający udział w konferencji
   • W przypadku zgłoszenia z jednej firmy powyżej 5 osób – w celu indywidualnej negocjacji ceny, prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@neuromind.pl
  1. Wpłat należy dokonać na konto wskazane na fakturze pro-forma.
  2. Osoby, które nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
  3. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
  4. W przypadku braku płatności przed szkoleniem w terminie 7 dni po terminie szkolenia, Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
  5. Składając zamówienie na szkolenie po terminie możliwej rezygnacji (w przypadku szkolenia 30 dni przed terminem, w którym ma się odbyć) i braku uczestnictwa w wydarzeniu, Organizatorowi przysługuje opłata za konferencje w pełnej wysokości.
  6. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora szkolenia).
  7. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty konferencji.
  8. Doręczenie oświadczenia o rezygnacji z udziału w szkoleniu nie później niż 30 dni przed terminem konferencji nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
  9. W przypadku doręczenia pisemnego oświadczenia w terminie późniejszym niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia lub w przypadku nieprzybycia Uczestnika na szkolenie, bez wcześniejszego oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji, Organizatorowi przysługuje opłata za szkolenie w pełnej wysokości.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolania