Autyzm

Terapie wspomagające leczenie autyzmu. Zapraszamy wszystkich z miast: Włocławek, Toruń, Płock i okolice.

Trudno zdefiniować autyzm. Nasilenie cech autystycznych i objawów jest inne u każdego dziecka. Trudności dzieci z zaburzeniami autystycznymi dotyczą:

Sfery sensorycznej

Nadwrażliwość na niektóre dźwięki przy jednoczesnej niewrażliwości na dźwięki innego rodzaju, potrzeba mocnych bodźców dotykowych, z których wynikać mogą zachowania postrzegane przez otoczenie, jako agresywne lub autoagresywne, nadruchliwość, słaba lub brak świadomości schematu własnego ciała (niezgrabność ruchowa) również brak precyzyjnych ruchów narządów artykulacyjnych, nadwrażliwość lub podwrażliwość wzrokowa, smakowa, węchowa.

Sfery mowy

Dzieci z autyzmem nie mówią lub zaczynają mówić dość późno. Ich język nie służy często komunikacji lub ją utrudnia oraz zawiera sporo elementów schematycznych (powtarzanie tych samych dźwięków, słów), ubogie wypowiedzi

Twoje dziecko ma autyzm? Zapraszamy wszystkich z Włocławka, Torunia, Płocka i okolic.
Twoje dziecko ma autyzm? Zapraszamy wszystkich z Włocławka, Torunia, Płocka i okolic.

Sfery organicznej

Dzieci z diagnozą autyzmu bardzo często cierpią na ukryte alergie i wymagają dodatkowej opieki w zakresie diety i suplementacji. Oraz liczniejsze badania wskazują na organiczne trudności powiązane z autyzmem (zanieczyszczenie toksynami, nieprawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego i/lub odpornościowego). W.w. trudności mogą mieć silny wpływ na powstawanie niektórych zaburzeń sensorycznych (np. unikania lub preferowania określonych produktów żywnościowych, zachowań autostymulacyjnych, ogólnego pobudzenia). Więcej o sferze organicznej i jej wpływie na zachowania i trudności dzieci przeczytać można w książce „Dzieci z głodującymi mózgami” Jaquelyn McCandless lub w książce dr Campbell-McBride „Zespół psychologiczno-jelitowy GAPS” http://www.zespolpj.pl/index.php/czym-jest-gapsPonieważ zaburzenia ze spektrum autyzmu mają charakter całościowy i dotykają wielu sfer życia terapia dziecka cierpiącego na tę chorobę powinna mieć charakter kompleksowy. Nie można oczekiwać, iż bazując na jednej lub dwóch terapiach osiągniemy znaczące postępy w terapii. Przykładowo: by dziecko zaczęło mówić nie wystarczą zajęcia z logopedą. By osiągnąć etap rozwoju związany z mową każdy człowiek musi przejść poszczególne etapy rozwojowe związane z umiejętnością naśladowania, chęci komunikacji, odpowiednim rozwojem ruchowym i sensorycznym.

Sfery zachowania

Widoczna jest często nadpobudliwość ruchowa, zachowania agresywne lub autoagresywne, czynności rutynowe i schematyczne, trudność w dostosowaniu się do zmian oraz ograniczone możliwości naśladowania.

Sfery poznawczej

Ograniczony rozwój mowy często prowadzi do deficytów w rozwoju poznawczym: trudności w kategoryzacji, dostrzeganiu całości, nie tylko szczegółów, rozumieniu zależności i związków przyczynowo-skutkowych.

Większy sukces w terapii autyzmu zależy od rozwijania wyżej wymienionych sfer w odpowiedniej kolejności. Jest więc to długotrwały proces, którym kierować powinni specjaliści współpracujący ze sobą nawzajem i uzupełniający swoje wysiłki. W ośrodku NEUROMIND dokładamy wszelkich starań, by oferowane terapie rozwijały wszystkie sfery i w pełni zaspokajały indywidualne potrzeby dziecka.

mgr Małgorzata Tchurz

Neuroterapeuta rozwojowy

Polecane terapie wspierające dzieci z autyzmem*:

*W wyborze terapii wiodących i wspomagających, ustaleniu ich częstotliwości i kolejności pomaga terapeuta uwzględniając możliwości i potrzeby konkretnej rodziny.

TERAPIA TAKTYLNA

Na czym polega?

Reguluje działanie układu nerwowego poprzez pracę z układem dotykowym.

Co daje terapia?

Szczególnie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest często świetnym wstępem do dalszych działań. Wycisza, uspokaja, pomaga zwiększyć samokontrolę dziecka i świadomość, czucie własnego ciała, która u dzieci ze spectrum autyzmu jest często mocno zaburzona. Włączenie w początkowy program terapii zajęć z t. taktylnej lub innych terapii wyciszających pozwala na lepsza współpracę z dzieckiem, a przez to odnoszenie większych korzyści z kolejnych zajęć.

 

TERAPIA INTEGRACJI SCHEMATÓW ODRUCHÓW

Na czym polega?

Polega na powtarzaniu prawidłowych schematów wzorców ruchowych w sposób bierny (przez terapeutę) lub czynny (samodzielnie przez dziecko).

Co daje terapia?

Odtwarzanie właściwych wzorców wpiera proces rozwoju układu nerwowego lub nawet łagodzi nieprawidłowości w jego działaniu. Dlaczego ćwiczenie wzorców ruchowych ma aż takie znaczenie u dzieci z autyzmem ?
Badania wskazują, iż zaburzenia ze spectrum autyzmu można rozpoznać już u niemowląt obserwując ich rozwój umiejętności ruchowych. Szczegółowe informacje na temat rodzaju zaburzonych odruchów w autyzmie przeczytać można w artykule http://niegrzecznedzieci.org.pl/asperger/ksiazki-i-publikacje/wczesne-rozpoznawanie-objawow-autystycznych-u-malych-dzieci/ , który przytacza badania na ten temat. W artykule tym zamieszczono również opis prostego testu, który wykonać mogą rodzice, lekarze i terapeuci u dzieci ok. 6 m-ca życia. Test ten nie ma charakteru diagnozy klinicznej, jednak wskazuje na powiązanie trudności w rozwoju odruchów z pojawianiem się autyzmu. Rozwój dziecka i pojawianie się kolejnych odruchów związany jest z dojrzewaniem układu nerwowego.
U dzieci ze spektrum autyzmu rozwój ruchowy przebiega bez łatwo zauważalnych trudności (choć pominięty jest czasem etap raczkowania, widoczna jest czasem ‘niezgrabność’ ruchowa) ale układ nerwowy nie funkcjonuje prawidłowo. Praca ze schematami odruchów pomaga go usprawnić, wspiera i przywraca rozwój umiejętności w szerokim zakresie(np. samokontroli, precyzji ruchów, kontroli i sygnalizowania potrzeb fizjologicznych), a także rozwija neurofizjologiczne postawy procesów poznawczych (koncentracja uwagi, pamięć, samokontrola).

TERAPIA USTNO-TWARZOWA

Co to jest?

Jest to program terapeutyczny opracowany z myślą usprawniania odruchów związanych z rozwojem mowy, ustawieniem głowy, ssaniem, przełykaniem, żuciem, gryzieniem. W trakcie zajęć terapeuta dostosowuje różnorodne formy terapii m.in. terapię ustno-twarzową według dr Swietłany Masgutowej, elementy terapii Castillo Moralesa, elementy stymulacji sensorycznej. Terapia ma formę masażu w okolicy twarzy oraz szyi, a także wewnątrz jamy ustnej.

Co daje terapia?

Terapia pozwala wyregulować odbiór wrażeń sensorycznych okolic ustno-twarzowych. Jest to ważne u dzieci ze spektrum autyzmu, gdyż widoczna jest u nich często nadwrażliwość na różne produkty lub podwrażliwość i potrzeba stymulacji okolic buzi (branie do buzi zabawek, wkładanie rąk i innych przedmiotów).Terapia ustno-twarzowa reguluje także napięcie mięśniowe (otwarta lub zbyt usztywniona buzia), zwiększa kontrolę na narządami artykulacyjnymi (dzieci zaczynają czuć, gdzie mają język, policzki i jak wprawiać je celowo w ruch) pomaga w nauce zucia, gryzienia, połykania.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA/NEUROLOGOPEDYCZNA

Co to jest?

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna ma za zadanie:

  • usprawniać aparat mowy,
  • wyrównać opóźnienia rozwojowe mowy
  • nauczyć alternatywnego sposobu komunikowania się wspierającego wykształcanie mowy

Na czym polega?

W zależności od wyznaczonego celu terapii terapeuta dobiera odpowiednie metody (masaż i ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynne, zadania rozwijające mowę, zabawy i gry logopedyczne, ćwiczenia w naśladowaniu, pracę z obrazkami (komunikacja alternatywna).
Warto dodać, że przy zaburzeniach ze spectrum autyzmu terapia logopedyczna jest częścią i uzupełnieniem całościowego programu terapeutycznego, a nie jego samodzielnym elementem. Wykształcenie się mowy jest procesem złożonym z wielu etapów m.in. umiejętności naśladowania, chęci nawiązania kontaktu, wykonywania poleceń. Bez osiągania kolejnych etapów (które uwzględnia całościowy program terapeutyczny) wykształcenie się mowy może być utrudnione lub niemożliwe

TERAPIA RĘKI

Co to jest?

Jest to terapia doskonaląca umiejętności motoryki małej niezbędne do nabywania samodzielności, komunikowania się oraz precyzyjnych czynności, jak rysowanie, pisanie. W zależności od potrzeb zaczyna się masażem kończyn górnych, ćwiczeniem odruchów związanych ze sprawnością manualną, a także zabawami, które tę sprawność doskonalą.

Co daje terapia?

Terapia rozwija zdolności ruchów precyzyjnych dłoni, co wiąże się ze wzrostem możliwości komunikacyjnych, rozwojem mowy oraz jest niezbędnym elementem do wykonywania czynności samoobsługowych. U dzieci z nadwrażliwością dotykową terapia ręki pozwala na kontakt z różnego rodzaju materiałami (szorstkimi, mokrymi, zimnymi, klejącymi) dzięki czemu poprzez zabawę dziecko zaczyna je akceptować. Ma to ogromne znaczenie, gdyż dzieci poznają świat w dużej mierze przez dotyk i unikanie kontaktu dotykowego ogranicza możliwości rozwoju dziecka i czyni świat niebezpiecznym i nieprzewidywalnym miejscem (możliwość zetknięcia się w każdej chwili z bodźcem nieakceptowanym przez dziecko).

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

Na czym polega?

Polega na wykonywaniu odpowiednich ćwiczeń z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętu podwieszanego i nie tylko. Ma formę zabaw i zadań ruchowych.

Co daje terapia?

Terapia SI ma za zadanie dostarczyć dziecku bodźców, których domaga się jego układ nerwowy (dziecko szuka mocnych uderzeń, silnych wrażeń, biega skacze, wpada na ludzi i przedmioty) lub przyzwyczaić do tych bodźców, z którymi układ nerwowy sobie nie radzi (np. unikanie przez dziecko dotyku, materiałów np. śliskich i zimnych, niektórych dźwięków, unikanie gwałtownych ruchów). Terapia SI u dzieci z autyzmem ma wpływ zarówno na zachowanie jak i lepszą kontrole ruchową.

TERAPIA SŁUCHOWA JOHANSENA IAS

Na czym polega?

Rozpoczyna się diagnozą pozwalającą precyzyjnie zaplanować terapię pod kątem potrzeb diagnozowanej osoby. Następnie na podstawie wyników diagnozy nagrywane są płyty, które dziecko otrzymuje do domu. Płyt słucha się według ściśle określonego schematu ok. 10 min. dziennie przez słuchawki. Po ok. 6-8 tygodniach postępy dziecka oceniane są przez terapeutę na diagnozie kontrolnej. Na jej podstawie nagrywane są kolejne płyty. Cykl słuchania płyt i diagnoz kontrolnych powtarza się przez cały okres trwania terapii czyli od 6-18 m-cy. W Polsce najczęściej terapię kończy się po ok. 9-12 m-cach.

Co daje terapia?

U osób z nadpobudliwością psychoruchową często występują trudności w przetwarzaniu słuchowym. Trudności takie mogą być nawet główną przyczyną nadpobudliwości i trudności z koncentracją uwagi. Przejście przez cały cykl terapii słuchowej może pomóc dziecku funkcjonować w warunkach wielu bodźców słuchowych czyli np. w przedszkolu lub w klasie szkolnej. Terapia słuchowa nie wyleczy z autyzmu, ale ułatwi funkcjonowanie dziecka i odciąży jego układ nerwowy. Nadpobudliwe dzieci, które miały problem z przetwarzaniem słuchowym po terapii są bardziej wyciszone, uważne i lepiej się koncentrują.

TERAPIA EEG BIOFEEDBACK

Na czym polega?

Profesjonalna terapia Biofeedback zawsze rozpoczyna się szczegółową diagnozą ukierunkowującą prace terapeuty. W skład diagnozy wchodzi szczegółowy wywiad z pacjentem oraz badanie obiektywne tzw. mini mapa mózgu (dwukanałowe rejestrowanie sygnału EEG z kilkunastu kluczowych punktów). rozpoczyna się zawsze diagnozą tzw. mini mapą mózgu. Diagnoza powinna być wykonana z użyciem sprzętu min. dwukanałowego, gdzie sygnał EEG rejestrowany jest jednocześnie na dwóch kanałach na obydwu półkulach mózgu. Dzięki temu terapeuta jest w stanie ‘zobaczyć’ źródło problemu i zaplanować precyzyjnie trening.
Podczas treningu terapeuta przykleja na głowie trenującego elektrody (bezbolesne) rejestrujące pracę mózgu (fale EEG). Trenujący widzi na monitorze obraz własnych fal mózgowych (np. pod postacią videogry). Gdy jego mózg generuje pożądane fale (w zależności od celu treningu i miejsca przyklejonych elektrod)zdobywa pożądane punkty w grze. Gdy mózg zaczyna generować fale niepożądane gra zwalnia lub zupełnie się zamyka. W ten sposób mózg stopniowo uczy się nowego wzorca fal, a trenujący uczy się, które stany są nagradzane i dąży do ich powtarzania

Co daje terapia?

Terapia EEG Biofeedback wycisza. Odpowiednio dobrany trening może pozytywnie wpływać na chęć nawiązywania kontaktu z innymi i możliwości współpracy. Najwięcej badań dotyczących skuteczności EEG Biofeedback dotyczy pracy z dziećmi z ADHD, choć znaleźć można również sporo pozytywnych doniesień dotyczący terapii dzieci z autyzmem.

TERAPIA BEHAWIORALNA (łączona z terapią zgodną z diagnozą PEPR)

Na czym polega?

Jest to terapia ucząca właściwych zachowań i eliminująca zachowania niepożądane. Stosowana jest w warunkach gabinetowych u młodszych dzieci. Jej sukces zależy w dużej mierze od ścisłej współpracy z rodziną i dużej częstotliwości, szczególnie na początku pracy z dzieckiem.
U dzieci starszych terapia prowadzona jest w domu dziecka i polega na wdrażaniu ściśle określonego planu działania ustalonego z rodzicami na konsultacjach z terapeutą. Konsultacje maja charakter regularnych spotkań, ich częstotliwość zależy od potrzeb dziecka i rodziny. Na początku terapii konsultacje te powinny odbywać się 2-4 razy w miesiącu. Po kilku tygodniach intensywnej pracy potrzeba częstych spotkań zazwyczaj maleje i ogranicza się do kontrolnych wizyt raz w miesiącu lub raz na kilka miesięcy.
W trakcie trwania terapii rodzice otrzymują szczegółowy plan działania, pomoc w opracowaniu i wdrażaniu systemu motywacyjnego oraz wsparcie w bieżących trudnościach.

Co daje terapia?

Terapia pomaga eliminować zachowania niepożądane, które pojawiają się w trakcie pracy z terapeutą lub w sytuacjach domowych, przedszkolnych lub szkolnych. Dodatkowo sposób postępowania terapeutycznego zaplanowany jest tak, by dziecko miało okazje prezentować zachowania, których chcemy je nauczyć. Terapia prowadzona zgodnie z wynikami diagnozy funkcjonalnej PEPR pozwala wzmocnić sfery rozwoju, które wymagają największego wsparcia. Dzięki takim działaniom rozwój dziecka przebiega bardziej harmonijnie.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS), TERAPIA GRUPOWA

Na czym polega?

Jest to trening w grupie maks. 6 osobowej prowadzony jednocześnie przez dwóch terapeutów. W takich warunkach dzieci motywowane są do przejawiania pożądanych zachowań i natychmiastowo nagradzane, dzięki czemu zachowania te są utrwalane i powtarzane. Dodatkowo w ramach treningu wdrażane są tzw. umiejętności społeczne, jak np. umiejętność słuchania, proszenia o pomoc, mówienia miłych głosem, mówienia ‘nie’.

Co daje terapia?

Jedną z głównych wartości dla dzieci z autyzmem jest dostarczanie pozytywnych skojarzeń związanych z byciem w grupie oraz możliwość przećwiczenia nabywanych umiejętności społecznych w bezpiecznych i sprzyjających warunkach. Zadania zorganizowane są w taki sposób, by dziecko odniosło jak najwięcej sukcesów.
Drugą wartością TUS jest uczenie się konkretnych zachowań i umiejętności. Dziecko dowiaduje się co MA ROBIĆ, żeby np. słuchać uważnie. W warunkach naturalnych zazwyczaj dostaje instrukcje czego robić nie powinno (nie skacz, nie biegaj, jak do Ciebie mówię)

TERAPIA INDYWIDUANA

Na czym polega?

Jest to terapia łączona. Z pomocą terapeuty ustalany jest zakres i rodzaj oddziaływań terapeutycznych. Często jest to łączenie terapii taktylnej z terapia odruchów bądź też terapii behawioralnej z terapiami ruchowymi. Terapia łączona trwa od 60 -90 min.

Co daje terapia?

Jest to połączenie min. dwóch rodzajów terapii. Rodzaj odziaływań terapeutycznych uwzględniony w programie zajęć decyduje o spodziewanych rezultatach.

TERAPIA TZW. ORGANICZNA

Na czym polega?

Terapia organiczna oparta jest na współpracy z instytucjami oferującymi kompleksowe:
– badania i zalecenia lecznicze
– zalecenia dietetyczne
Badania związane są z alergią, zaburzeniami w funkcjonowaniu jelit, odrobaczenia. Stosowanie suplementacji oraz diety.

Co daje terapia?

Według najnowszych doniesień sporo problemów dzieci związanych jest z tzw. ukrytą alergią, zaburzeniem w funkcjonowaniu jelit lub zanieczyszczeniem organizmu. Wprowadzenie odpowiedniej suplementacji oraz diety ma widoczny , a czasem nawet kluczowy wpływ na zachowanie dziecka (wyeliminowanie lub zmniejszenie nadruchliwości , ‘zawieszania się’, współruchów).
Na łamach prestiżowego magazynu „Pediatrics” zamieszczono badania dr Alexandra J. Richardson z University of Oxford , który dowiódł, iż podawanie tylko kwasów omega-3 znacząco zmniejsza objawy charakterystyczne np. dla ADHD „w tym trudności z zachowaniem uwagi i koncentracji, jak również nadaktywność i impulsywność(…)”. Te korzyści z działania suplementu wydawały się podobne jak w przypadku działania leków pobudzających. (informacje zaczerpnięte zostały ze strony http://niegrzecznedzieci.org.pl/asperger/swiat-nauki/kwasy-tluszczowe-a-problemy-behawioralne-u-dzieci/ ). Wiele badań i doświadczeń rodziców pokazuje że wprowadzanie równocześnie z terapią odpowiednich działań związanych z dietą i suplementacją daje pozytywne rezultaty.

Zapraszamy do kontaktu

Już dziś umów się na konsultacje. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo. Zapraszamy.

Telefon: +48 535 998 007 E-mail: office@neuromind.pl

 

Kontakt