Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Diagnostyka

Każda diagnoza w naszym Ośrodku odbywa
się w atmosferze wzajemnego zaufania,
w obecności rodzica, co daje dziecku poczucie
bezpieczeństwa i sprawia, że czuje się ono swobodnie.

mgr Małgorzata Tchurz

mgr Małgorzata Tchurz

Terapeuta neurorozwojowy

Jako rodzic i terapeuta, wiem jak ważne jest znalezienie profesjonalisty z zawodową pasją, który spojrzy na dziecko całościowo, uwzględniając wszystkie sfery rozwoju. Dlatego dokładam wszelkich starań, by nasz zespół prowadził dziecko oraz rodzica „krok po kroku” przez cały proces terapii. Jestem przekona, że współpraca różnych specjalistów w jednym miejscu oraz szeroka oferta specjalistycznych terapii, gwarantuje stworzenie kompleksowego i skutecznego programu terapii”
OFERUJEMY DIAGNOZY
DIAGNOZA FUNKCJONALNA PEPR

Co to jest?

Skuteczna terapia to terapia dopasowana do indywidualnych potrzeb dziecka. By określić takie potrzeby i wyznaczyć właściwe cele terapii potrzebne jest przeprowadzenie tzw. diagnozy funkcjonalnej. Badanie nie wymaga od dziecka umiejętności mówienia.

Diagnoza funkcjonalna określa poziom funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych takich, jak:

 • funkcjonowanie społeczno-emocjonalne;
 • rozwój poznawczy;
 • komunikacja i mowa czynna;
 • motoryka i koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • naśladownictwo;
 • samodzielność i samoobsługa

W skład diagnozy wchodzi wywiad z rodzicem /opiekunem dziecka oraz kilka spotkań diagnostycznych z dzieckiem (zazwyczaj 2-3 spotkania).

Co daje diagnoza?

Wykonane badanie określa mocne i słabe strony dziecka, wskazuje deficyty oraz potencjał rozwojowy. Pomaga także rozpoznać nietypowe zachowanie charakterystyczne dla zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Wyniki badania pozwalają uzyskać odpowiedzi na takie pytania, jak:

 • która ze sfer jest najbardziej zaburzona?
 • jak znaczny wykazuje stopień uszkodzenia?
 • jakie są mocne strony dziecka?
 • jakie są wskazania terapeutyczne?

Na podstawie szczegółowych wyników diagnozy terapeuta może opracować IPET- indywidualny plan edukacyjno-terapeutyczny. Diagnozę PEP-R powinno aktualizować się raz do roku sprawdzając postępy dziecka i określając jego nowe możliwości.

Dla kogo?

Dzieci od 6.m.ż do 7 r.ż., a w przypadku zaburzeń rozwoju do 12 r.ż

Zalecana w przypadku:

 • niepokoju rodzica o prawidłowy rozwój dziecka
 • podejrzenia zaburzeń rozwojowych
 • dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi
 • dzieci z zespołem Aspergera
 • dzieci z zaburzeniami komunikacji (mowa)
 • dzieci z zespołem Downa
DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Co to jest?

Jest to potwierdzenie lub wykluczenie istnienia zaburzeń integracji sensorycznej oraz szczegółowej określenie ich rodzaju. Na diagnozę integracji sensorycznej składa się szczegółowy wywiad z rodzicami/opiekunami, arkusz obserwacji dziecka oraz zadania diagnostyczne, które dziecko wykonuje zgodnie z instrukcją terapeuty. Diagnoza obejmuje zazwyczaj kilka spotkań i kończy się opisem podsumowującym wyniki i zawierającym plan terapii oraz wskazówki terapeutyczne dla rodziców.

Co daje diagnoza?

Pozwala szczegółowo określić rodzaj zaburzeń integracji sensorycznych i opracować indywidualny program terapii dla dziecka.

Dla dzieci:

 • Z zaburzeniami rozwojowymi: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce inne zaburzenia
 • Z objawami takimi, jak:
  • nadaktywność ruchowa / niechęć do ruchu
  • problemy z koncentracją uwagi,
  • nadpobudliwość emocjonalna
  • obniżony poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • zaburzenia planowania motorycznego ( tzw. niezdarne dziecko)
  • trudności w wykonywaniu zadań ruchowych na polecenia słowne
  • zaburzenia poczucia kierunku
  • słaba organizacja zachowania (chaotyczne działania)
  • zaburzenia mowy
  • trudności w obcowaniu z innymi dziećmi
  • problemy z czytaniem, pisaniem
  • niska samoocena
DIAGNOZA DYSLEKSJI (metoda Warnkego)

Co to jest?

Metoda Warnkego opiera się na założeniu, że czytanie, pisanie i mówienie to złożone czynności umysłowe, które przebiegać mogą prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy są w pełni zautomatyzowane. Trochę tak, jak z jazdą samochodem. Nie będzie sprawiała kłopotu, jeśli pewne czynności kierowcy będą wykonywane automatycznie (zmiana biegów, włączanie migaczy, obsługiwanie sprzęgła). Diagnoza Warnkego sprawdza, na ile czynności związane z czytaniem są zautomatyzowane przez dziecko.

Co to daje?

Diagnoza wskazuje zasadność treningu (jeśli wskaże wysoką automatyzację większości funkcji) trudności dysleksji upatrywać należy gdzie indziej. Diagnoza pozwala określić poziom wyjściowy do treningów.

Dla kogo?

Dla dzieci z dysleksją, trudnościami w czytaniu i pisaniu.

DIAGNOZA W KIERUNKU ZABURZEŃ ASD
Konsultacje skupiają się na diagnozowaniu przyczyn trudnych zachowań dziecka (płaczliwość, agresja, męczliwość, ogólny niepokój, słabo rozwijająca się mowa, słaby kontakt wzrokowy) oraz pomocy rodzicowi i dziecku. Jako ośrodek terapeutyczny diagnozujemy pod kątem ułożenia skutecznego planu terapii. Diagnozę formalną (dokumnet uwzględniany w placówkach edukacyjnych) zalecamy wykonywać w specjalistycznych ośrodkach diagnozstycznych.

Dodatkowo w ramach współpracy z Fundacją SYNAPSIS, dysponujemy narzędziem M-CHAT-R, które zostało stworzone w celu oceny ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu i pozwala na wstępną ocenę prawidłowości rozwoju dziecka w zakresie rozwoju społecznego oraz umiejętności komunikowania się. W większości przypadków, jeśli nawet występują jakieś nieprawidłowości rozwojowe, kończą się one wizytami u logopedy lub prostymi ćwiczeniami w zaciszu domowym. Tylko 1% badanych dzieci wymaga dalszej diagnostyki i terapii w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dla tych dzieci jest to szansa na szybszą pomoc.

Zachęcamy więc do wypełnienia kwestionariusza, szczególnie, że można to zrobić w najbardziej wygodnym dla siebie czasie i miejscu, ze względu na dostępność badania online.

Narzędzie M-CHAT-R przeznaczone jest dla dzieci w wieku 16 do 30 miesięcy. Wypełnienie kwestionariusza dla dzieci młodszych niż 16 miesięcy da nieprawdziwe wyniki, gdyż mają one prawo nie opanować jeszcze wielu umiejętności, jakie posiadają dzieci starsze. Rodziców młodszych dzieci (pomiędzy 12 a 18 miesiącem życia) zachęcamy do zapoznania się z listą umiejętności rozwojowych odpowiadających temu wiekowi: http://synapsis.org.pl/zycie-z-autyzmem/dla-rodzicow-i-opiekunow/12-18-miesiac

LINK DO ANKIETY: http://ankieta.badabada.pl/

DIAGNOZA INPP

Co to jest?

Diagnoza przeznaczona dla dzieci z trudnościami w nauce lub/i zachowaniu. Przed spotkaniem diagnostycznym warto wykonać wstępny test przesiewowy (link) Pełną diagnozę neurorozwojową można przeprowadzić dopiero, gdy dziecko wystarczająco współpracuje, aby możliwe było przeprowadzenie testów. Dlatego przyjmuje się, że dolną granicą wiekową, kiedy można dziecko zbadać pod kątem opóźnień neurorozwojowych jest wiek ponad 5 lat

Co daje diagnoza?

Wyniki badania diagnostycznego stanowią podstawę stworzenia indywidualnego programu ćwiczeń, które dziecko wykonuje codziennie pod nadzorem rodziców.

Ćwiczenia te trwają od pięciu do dziesięciu minut dziennie i wykonuje się je średnio od 12 do 16 miesięcy. Co 4-5 tygodni ocenia się postępy dziecka i dokonuje weryfikacji programu.

Program ma na celu usprawnianie umiejętności koniecznych do efektywnego uczenia się, kontroli swoich emocji i zachowania. Jest to metoda terapeutyczna, opierająca się na naturalnych wzorcach ruchowych, które wykonuje rozwijające się dziecko podczas 1 roku życia. Wyniki badań przeprowadzonych na terenie Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Szwecji i USA potwierdzają skuteczność stosowania programu ćwiczeń integrujących INPP.

DIAGNOZA UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH

Co to jest?

Jest to sprawdzenie poziomu opanowania umiejętności i wiadomości przygotowujących dziecko do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia. Diagnoza pozwala stwierdzić, czy dziecko opanowało umiejętności na wystarczającym poziomie, czy jest gotowe emocjonalnie oraz czy wymaga wsparcia w postaci ćwiczeń skupiających się na ewentualnych trudnościach.

Dla kogo?

Dla dzieci, które w najbliższym czasie staną przed obowiązkiem szkolnym, a ich rozwój budzi niepokój rodziców lub/i zastrzeżenia nauczycielek pracujących w przedszkolu.

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA / NEUROLOGPEDYCZNA

Co to jest?

Jest to spotkanie specjalisty z rodzicem oraz dzieckiem/pacjentem dorosłym, na którym oceniana jest w zależności od potrzeb nakreślonych w wywiadzie: budowa i funkcjonowanie aparatu mowy, sposób oddychania,  napięcie mięśniowe okolicy ustno- twarzowej, czynności i funkcje pokarmowe – połykanie, gryzienie i żucie, umiejętności prelingwalne niezbędne do nauki mowy, mowa bierna i czynna, itp.

Co to daje?

Diagnoza logopedyczna umożliwia stworzenie indywidualnego planu terapeutycznego i dostosowanie ćwiczeń do potrzeb i możliwości pacjenta.

Dla kogo?

 • osób po udarze
 • osób z niepłynnością mowy
 • dzieci z grupy ryzyka: urodzone cesarskim cięciem
 • dzieci dwuletnie i trzyletnie niemówiące lub mówiące bardzo mało, niewyraźnie
 • dzieci z zaburzeniami rozwojowymi: autyzm, mózgowe porażenie, zespół downa, wady rozwojowe
DIAGNOZA BIOFEEDBACK

Co to jest?

Kluczem do sukcesu w treningach biofeedback jest trafna diagnoza i staranne zaplanowanie treningu i jego celów. W ośrodku Neuromind przestrzegamy standardów związanych z oddziaływaniem EEG Biofeedabck.Diagnoza EEg Biofeedback składa się z :

 • testu do treningów biofeedback- na podstawie szczegółowych pytań i przydzielonej punktacji program komputerowy oblicza wyniki testu i wskazuje obszar do pracy związany ze wskazanymi wyzwaniami.
 • tzw. mini mapy mózgu- badania, które ma za zadanie zarejestrować pracę mózgu z kluczowych lokalizacji znajdujących się w płatach od czołowego do potylicznego prawej i lewej półkuli jednocześnie, tak by terapeuta mógł opracować otrzymane wyniki i zaplanować przebieg treningu (lokalizacja ułożenia elektrod, wybór wzmacnianej/hamowanej częstotliwości).

Co to daje?

Diagnoza EEG Biofeedback pozwala szczegółowo zaplanować plan terapii oraz dopasować go indywidualnych potrzeb klienta.

Dla kogo?

Dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani treningami biofeedback.

DIAGNOZA SŁUCHOWA JOHANSEN IAS

Co to jest?

Diagnoza ma na celu wykluczyć lu potwierdzić zaburzenia w przetwarzaniu słuchowym. Przeznaczona jest dla dzieci, których słuch często jest w normie. Objawami zaburzeń  przetwarzaniu słuchowego mogą być : opóźniony rozwój mowy, dysleksja, zaburzenia koncentracji, zaburzenia uwagi i percepcji słuchowej, trudności w rozumieniu i zapamiętywaniu poleceń i instrukcji, ADHD, nadwrażliwość na dźwięki.

Przed diagnozą warto sprawdzić wynik na kwestionariuszu przesiewowym tutaj (link)

INNE DIAGNOZY
– Diagnoza zaburzeń jelitowych, alergii pokarmowych często występujących w zaburzeniach ze spectrum autyzmu, zespole Aspergera i zaburzeniach zachowania- przy współpracy z ośrodkiem GENOM z Wrocławia

– Diagnoza na alergię IgG zależną oraz na mikroflorę jelit oraz drożdżaki po zdiagnozowanym AZS w Instytucie Mikroekologii w Poznaniu

Więcej informacji udzielamy telefonicznie: +48 535 998 007

W przypadku zainteresowania diagnozą, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Oddzwonimy w celu umówienia terminu spotkania.

You have Successfully Subscribed!