Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Diagnostyka

Każda diagnoza w naszym Ośrodku odbywa
się w atmosferze wzajemnego zaufania,
w obecności rodzica, co daje dziecku poczucie
bezpieczeństwa i sprawia, że czuje się ono swobodnie.

mgr Małgorzata Tchurz

mgr Małgorzata Tchurz

Terapeuta neurorozwojowy

Jako rodzic i terapeuta, wiem jak ważne jest znalezienie profesjonalisty z zawodową pasją, który spojrzy na dziecko całościowo, uwzględniając wszystkie sfery rozwoju. Dlatego dokładam wszelkich starań, by nasz zespół prowadził dziecko oraz rodzica „krok po kroku” przez cały proces terapii. Jestem przekona, że współpraca różnych specjalistów w jednym miejscu oraz szeroka oferta specjalistycznych terapii, gwarantuje stworzenie kompleksowego i skutecznego programu terapii”

Oferta konsultacji

Konsultacja ogólnorozwojowa

Czym jest?

To spotkanie, podczas którego w oparciu o szczegółowy wywiad z rodzicem, oraz obserwację dziecka dokonujemy diagnozy funkcjonalnej jego rozwoju, głównie w sferze sensorycznej, społeczno-komunikacyjnej i emocjonalnej.

Co daje konsultacja ogólnorozwojowa?

Podczas konsultacji, terapeuta będzie miał możliwość sprawdzenia, czy niepokojące Państwa zachowania mieszczą się w normie rozwojowej, czy są oznaką pojawiających się u dziecka trudności rozwojowych i przede wszystkim czy wymagają rozpoczęcia procesuterapeutycznego.

Drugim i równie ważnym celem tego spotkania jest wsparcie rodzica w zaplanowaniu działań w środowisku domowym dziecka, które pomogą poradzić sobie z trudnościami.

Dla kogo?

Dla każdego rodzica zaniepokojonego rozwojowem swojego dziecka. Szczególnie wskazana dla rodziców, którzy obserwują niepokojące zachowania u dzieci w więcej niż jednej sferze rozwoju (sensorycznej, społecznej, komunikacyjnej, emocjonalnej czy poznawczej).

Więcej na temat konsultacji ogólnorozwojowej możecie przeczytać w artykule na naszym blogu:
Czytaj artykuł

Konsultacja psychologiczna

Czym jest?

To spotkania psychologa z rodzicami oraz dzieckiem.  Mają na celu ustalenie jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje rodzina (konsultacje wychowawcze, terapia psychologiczna, inne terapie specjalistyczne, psychoterapia) i trwają do momentu uzyskania przez rodziców odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz otrzymania wskazówek jak mogą wspierać siebie i swoje dziecko.

Co daje udział w konsultacji psychologicznej?

 • rodzice otrzymują informację zwrotną dotyczącą niepokojącego ich zachowania u dziecka – czy wymaga ono objęcia wsparciem terapeutycznym  
 • w czasie spotkania psycholog wspiera budowanie kompetencji wychowawczych u rodziców
 • psycholog wspiera także rodzinę w wypracowaniu rozwiązania, nowej strategii, sposobów komunikacji, które poprawią relacje z dzieckiem oraz wpłyną na poprawę komfortu całej rodziny
 • jest to także przestrzeń dla rodziców do zaopiekowania się własnymi emocjami

Dla kogo?

Naszym wsparciem obejmujemy dzieci w wieku od 1 do 18 lat oraz ich rodziców, starszą młodzież i dorosłych.

 

Konsultacja sensoryczna

Czym jest?

Jest to spotkanie, mające na celu omówienie trudności dziecka i rozpoznanie, czy wynikają one z deficytów przetwarzania sensorycznego. Zazwyczaj obejmuje rozmowę z rodzicem oraz obserwację dziecka pod kątem obszaru sensorycznego, który budzi niepokój rodzica.

Konsultacja może być traktowana jako pojedyncze spotkanie (przesiewowe). Jeśli wstępna ocena będzie wskazywała na konieczność wykonania pełnej diagnozy, konsultacja może być potraktowana jako pierwsze spotkanie diagnostyczne.

Co daje taka konsultacja?

Podczas spotkania rodzic otrzymuje informację zwrotną (przekazaną ustnie) dotyczącą rozwoju procesów integracji sensorycznej dziecka, a także zindywidualizowane zalecenia.

Ponadto rodzice otrzymają informacje dotyczące możliwych sposobów wspierania prawidłowego rozwoju procesów SI dziecka na co dzień.

Dla kogo?

 • Dla rodziców dzieci od 2 do 3 roku życia.
 • Dla rodziców, których dziecko wykazuje:
  – zaburzony lub opóźniony rozwój mowy
  – trudności w jedzeniu
  – trudności w czynnościach pielęgnacyjnych (np. mycie, czesanie, ubieranie)
  – nadaktywność ruchową
  – niechęć do ruchu, niską motywacja do podejmowania aktywności
  – trudności z wyciszeniem
  – trudności z zasypianiem i snem
  – zachowania trudne tj.: uderzenie głową o przedmioty, bicie, szczypanie, kopanie, poszukiwanie nadmiernego kontaktu fizycznego z innymi (np.: „kładzenie się” na dzieci lub dorosłych, przepychanie, nadmierne przytulanie)
  – krótki czas koncentracji uwagi na zabawie
  – inne trudności rozwojowe budzące niepokój rodziców.

 

Oferta diagnoz

Diagnoza Integracji Sensorycznej

Czym jest?

Jest to potwierdzenie lub wykluczenie istnienia zaburzeń integracji sensorycznej oraz szczegółowej określenie ich rodzaju. Na diagnozę integracji sensorycznej składa się szczegółowy wywiad z rodzicami/opiekunami, arkusz obserwacji dziecka oraz zadania diagnostyczne, które dziecko wykonuje zgodnie z instrukcją terapeuty. Diagnoza obejmuje zazwyczaj kilka spotkań i kończy się opisem podsumowującym wyniki i zawierającym plan terapii oraz wskazówki terapeutyczne dla rodziców.

Co daje diagnoza Integracji Sensorycznej?

Pozwala szczegółowo określić rodzaj zaburzeń integracji sensorycznych i opracować indywidualny program terapii dla dziecka.

Dla dzieci:

 • Z zaburzeniami rozwojowymi: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce inne zaburzenia
 • Z objawami takimi, jak:
  • nadaktywność ruchowa / niechęć do ruchu
  • problemy z koncentracją uwagi,
  • nadpobudliwość emocjonalna
  • obniżony poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • zaburzenia planowania motorycznego ( tzw. niezdarne dziecko)
  • trudności w wykonywaniu zadań ruchowych na polecenia słowne
  • zaburzenia poczucia kierunku
  • słaba organizacja zachowania (chaotyczne działania)
  • zaburzenia mowy
  • trudności w obcowaniu z innymi dziećmi
  • problemy z czytaniem, pisaniem
  • niska samoocena
Diagnoza ryzyka autyzmu

W czasie spotkania wspólnie z rodzicami analizujemy niepokojące rodziców zachowania pod kątem występowania u dziecka spektrum autyzmu, w razie potrzeby kierujemy rodziców dalej w celu uzyskania formalnej diagnozy Całościowych zaburzeń rozwoju. Dla dzieci w wieku poniemowlęcym mamy możliwość wykonania testu M-chat-R/F dla dzieci w wieku 16-30 miesięcy.

Dodatkowo podczas spotkania rodzice mają możliwość uzyskania wsparcia dla siebie, swoich emocji, przeżywanych niepokojów, lęków o przyszłość swojego dziecka i rodziny. Dla rodziców na początku drogi równie ważna jest informacja dotycząca specyfiki rozwoju osób ze spektrum autyzmu, a przede wszystkim możliwość uzyskania wskazówek dotyczących tego co mogą zrobić by wspierać rozwój swojego dziecka w codziennych sytuacjach. Rodzice uzyskają też informacje dotyczące tego czy i z jakich terapii specjalistycznych mogłoby skorzystać ich dziecko. Wybór terapii zależy przede wszystkim od indywidualnego funkcjonowania dziecka, a nie od samej diagnozy autyzmu lub jej braku. Kluczowe na samym początku dla rodziny jest uzyskanie rzetelnej informacji dotyczącej możliwości wspierania rozwoju dziecka i jednocześnie nadal bycia dla niego wystarczająco dobrym rodzicem (nie terapeutą). Sama sytuacja związana z diagnozą dziecka, niepokojących, często trudnych zachowań jest niezwykle stresująca dla rodzica i to w pierwszym momencie powinien otrzymać wsparcie, by był w stanie wspierać swoje dziecko.

Zachęcamy więc do wypełnienia kwestionariusza, szczególnie, że można to zrobić w najbardziej wygodnym dla siebie czasie i miejscu, ze względu na dostępność badania online.

Narzędzie M-CHAT-R przeznaczone jest dla dzieci w wieku 16 do 30 miesięcy. Wypełnienie kwestionariusza dla dzieci młodszych niż 16 miesięcy da nieprawdziwe wyniki, gdyż mają one prawo nie opanować jeszcze wielu umiejętności, jakie posiadają dzieci starsze. Rodziców młodszych dzieci (pomiędzy 12 a 18 miesiącem życia) zachęcamy do zapoznania się z listą umiejętności rozwojowych odpowiadających temu wiekowi: http://synapsis.org.pl/zycie-z-autyzmem/dla-rodzicow-i-opiekunow/12-18-miesiac

LINK DO ANKIETY: http://ankieta.badabada.pl/

Diagnoza słuchowa

Czym jest?

Diagnoza ma na celu wykluczyć lu potwierdzić zaburzenia w przetwarzaniu słuchowym. Przeznaczona jest dla dzieci, których słuch często jest w normie. Objawami zaburzeń  przetwarzaniu słuchowego mogą być : opóźniony rozwój mowy, dysleksja, zaburzenia koncentracji, zaburzenia uwagi i percepcji słuchowej, trudności w rozumieniu i zapamiętywaniu poleceń i instrukcji, ADHD, nadwrażliwość na dźwięki.

Przed diagnozą warto sprawdzić wynik na kwestionariuszu przesiewowym tutaj (link)

Diagnoza INPP

Co to jest?

Diagnoza przeznaczona dla dzieci z trudnościami w nauce lub/i zachowaniu. Przed spotkaniem diagnostycznym warto wykonać wstępny test przesiewowy (link) Pełną diagnozę neurorozwojową można przeprowadzić dopiero, gdy dziecko wystarczająco współpracuje, aby możliwe było przeprowadzenie testów. Dlatego przyjmuje się, że dolną granicą wiekową, kiedy można dziecko zbadać pod kątem opóźnień neurorozwojowych jest wiek ponad 5 lat

Co daje diagnoza?

Wyniki badania diagnostycznego stanowią podstawę stworzenia indywidualnego programu ćwiczeń, które dziecko wykonuje codziennie pod nadzorem rodziców.

Ćwiczenia te trwają od pięciu do dziesięciu minut dziennie i wykonuje się je średnio od 12 do 16 miesięcy. Co 4-5 tygodni ocenia się postępy dziecka i dokonuje weryfikacji programu.

Program ma na celu usprawnianie umiejętności koniecznych do efektywnego uczenia się, kontroli swoich emocji i zachowania. Jest to metoda terapeutyczna, opierająca się na naturalnych wzorcach ruchowych, które wykonuje rozwijające się dziecko podczas 1 roku życia. Wyniki badań przeprowadzonych na terenie Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Szwecji i USA potwierdzają skuteczność stosowania programu ćwiczeń integrujących INPP.

Diagnoza logopedyczna / neurologopedyczna

Czym jest?

Jest to spotkanie specjalisty z rodzicem oraz dzieckiem/pacjentem dorosłym, na którym oceniana jest w zależności od potrzeb nakreślonych w wywiadzie: budowa i funkcjonowanie aparatu mowy, sposób oddychania,  napięcie mięśniowe okolicy ustno- twarzowej, czynności i funkcje pokarmowe – połykanie, gryzienie i żucie, umiejętności prelingwalne niezbędne do nauki mowy, mowa bierna i czynna, itp.

Co daje diagnoza logopedyczna / neurologopedyczna?

Diagnoza logopedyczna umożliwia stworzenie indywidualnego planu terapeutycznego i dostosowanie ćwiczeń do potrzeb i możliwości pacjenta.

Dla kogo?

 • osób po udarze
 • osób z niepłynnością mowy
 • dzieci z grupy ryzyka: urodzone cesarskim cięciem
 • dzieci dwuletnie i trzyletnie niemówiące lub mówiące bardzo mało, niewyraźnie
 • dzieci z zaburzeniami rozwojowymi: autyzm, mózgowe porażenie, zespół downa, wady rozwojowe
ADOS-2 – diagnoza autyzmu

ADOS-2 określany jest jako „Złoty Standard” na całym świecie do diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju (spektrum autyzmu).

Co to jest?

ADOS-2 to profesjonalny, wysoce wystandaryzowany i wielowymiarowy protokół obserwacji wykorzystywany w diagnozowaniu osób ze spektrum autyzmu. Umożliwia weryfikację występowania objawów spektrum autyzmu u pacjentów w każdym wieku już od 12 miesiąca życia.

ADOS-2 uważany jest za najlepsze narzędzie do diagnozy ASD na całym świecie. Badanie jest standaryzowane, a wyniki testu oceniane za pomocą ściśle określonych kryteriów, co gwarantuje rzetelność. Wyniki badania stanowią zweryfikowaną informację, czy i jakie objawy ze spektrum autyzmu występują u pacjenta. Stanowi to przesłankę do postawienia diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Badanie trwa od 40 minut do około godziny. Polega na podejmowaniu różnych interakcji z dzieckiem, w formie zabaw lub tematów do rozmów – w zależności od wieku.

Wszystko odbywa się według ściśle przestrzeganego scenariusza.

Co to daje?

Diagnoza wskazuje kompleksową ocenę zakresu i nasilenia cech spektrum autyzmu. Po zakończeniu diagnozy wszystko zostaje opisane w raporcie, który otrzymują rodzice.

Kto diagnozuje?

Badanie przeprowadza Monika Kramkowska – certyfikowany diagnosta dzieci, młodzieży i dorosłych, coach, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta ASD.

Nr certyfikatu JIM-37-0164PS/032022
https://jim.org/klub-jim/specjalisci-ados-2-blisko-ciebie/

Wywiad diagnostyczny ADI-R

ADI-R to wszechstronne narzędzie przeznaczone do oceny diagnostycznej dzieci, adolescentów i dorosłych z podejrzeniem zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD).

Co to jest?

ADI-R skutecznie różnicuje autyzm od innych zaburzeń rozwojowych. Jest przydatny nie tylko  w procesie diagnostycznym, ale także przy planowaniu terapii i oddziaływań edukacyjnych. W przypadku tego narzędzia, w odróżnieniu od ADOS-2, osoba diagnozowana nie jest obecna w czasie przeprowadzania badania.

W rozmowie ze specjalistą bierze udział rodzic, opiekun, partner lub inna osoba z bliskiego otoczenia. W celu zebrania jak najbardziej szczegółowych i wiarygodnych informacji korzysta się z protokołu zawierającego 93 pytania, dlatego przeprowadzenie tej procedury jest czasochłonne- zajmuje zazwyczaj od 1,5 do 2,5 godziny. Jest to jedno z najbardziej niezawodnych i dokładnych narzędzi diagnostycznych w tej dziedzinie.

Co to daje?

ADI-R pozwala ocenić zachowania istotne dla diagnozy spektrum autyzmu, uwzględniając różnorodność objawów i ich nasilenie. Diagnozowane obszary (jakość interakcji społecznych, jakość komunikacji i mowy, zakres, intensywność i złożoność zachowań stereotypowych) odzwierciedlają kryteria diagnostyczne dla zaburzeń ze spektrum autyzmu opisane w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11) oraz w klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-5).

W ADI-R znajdziemy także pytania dotyczące rozwoju wczesnodziecięcego, umożliwiające zebranie informacji na temat rozwoju badanego od urodzenia do 36 miesiąca życia. Jest to niezwykle istotne, gdyż wiele objawów autyzmu może pojawić się już we wczesnym dzieciństwie, a dokładne informacje na temat tego etapu życia mogą pomóc we właściwej diagnozie.

Wywiad z rodzicami stanowi kluczowy element diagnostyki autyzmu, gdyż to rodzice są najbliższymi obserwatorami rozwoju i zachowań swojego dziecka. Mogą oni dostarczyć cennych informacji na temat funkcjonowania badanego w różnych sytuacjach i kontekstach. Jest to niezwykle pomocne w lepszym zrozumieniu objawów autyzmu i postawieniu odpowiedniej diagnozy.

ADI-R nie stanowi ostatecznej diagnozy autyzmu, lecz pełni rolę jednego z narzędzi mających na celu zidentyfikowanie objawów związanych z tym zaburzeniem. Interpretacja wyników ADI-R powinna odbywać się w kontekście kompleksowej oceny klinicznej, uwzględniającej obserwację, inne testy diagnostyczne oraz informacje dotyczące funkcjonowania osoby badanej w różnych sytuacjach.

Często stosuje się ADI-R we współpracy z innymi narzędziami diagnostycznymi, przede wszystkim ADOS-2. Wraz z ADOS-2, ADI-R jest uznawany za złoty standard diagnozy ASD. Takie interdyscyplinarne podejście umożliwia pełniejszą ocenę badanego i lepsze zrozumienie jego potrzeb oraz potencjału rozwojowego. Zastosowanie różnorodnych metod jest kluczowe dla rzetelnej i obiektywnej diagnozy, obejmującej nie tylko spektrum autyzmu, lecz także inne współwystępujące zaburzenia, które mogą wpływać na funkcjonowanie badanego.

Wyniki ADI-R mogą być przydatne w planowaniu indywidualnej terapii dla osób z ASD, stanowiąc źródło informacji na temat zarówno mocnych, jak i słabych stron. Test może wskazywać obszary, w których osoba będzie potrzebować dodatkowego wsparcia.

ADOS-2 i ADI-R pozwalają zebrać kompleksowe informacje dotyczące rozwoju diagnozowanej osoby. Na ich podstawie możliwa jest ocena zaobserwowanych nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu, objawiających się w czterech kluczowych sferach: społecznej, komunikacyjnej, zachowań i zainteresowań, oraz wyobraźni.

Kto diagnozuje?

Badanie przeprowadza Monika Kramkowska – certyfikowany diagnosta dzieci, młodzieży i dorosłych, coach, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta ASD.

Nr certyfikatu ADI-R: JIM-56-0019AS/122023

Diagnoza dysleksji

Co to jest?

Diagnoza obejmuje: integrację odruchów przetrwałych, wyznaczających kierunek rozwoju procesów percepcyjno-motorycznych oraz ocenę rozwoju sensomotorycznego.

Dodatkowo przeprowadzamy badanie pedagogiczne, którego celem jest sprawdzenie podstawowej znajomości liter, analizy i syntezy głoskowej oraz wyrazowej. Badana jest technika i tempo czytania oraz umiejętność pisania.

Co to daje?

Diagnoza wskazuje zasadność terapii oraz pozwala określić poziom wyjściowy do treningów.

Dla kogo?

Dla dzieci z trudnościami z czytaniem i pisaniem.

Zespół diagnostyczny

Martyna Piotrowska

Psycholog
Mentor Certyfication GPS

Beata Pawłowska

Psycholog
Terapeuta Integracji Sensorycznej

Katarzyna Kowalewska

Neurologopeda

Beata Latos

Logopeda
Pedagog
Terapeuta KREBS

Małgorzata Tchurz

Psychotraumatolog
Mentor Certyfication GPS,
Praktyk Internal Family System

Basia Wiśniewska

Basia Wiśniewska

Terapeuta Integracji Sensorycznej
Pedagog

Monika Kramkowska

Monika Kramkowska

Certyfikowany diagnosta dzieci, młodzieży i dorosłych
Nr certyfikatu JIM-37-0164PS/032022

W przypadku zainteresowania diagnozą, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Oddzwonimy w celu umówienia terminu spotkania.