Neuromind Ośrodek Wspierania Rozwoju

Terapia pedagogiczna

Skupia się głównie na rozwijaniu u dziecka sfer szczególnie istotnych dla nabywania umiejętności przedszkolnych i szkolnych, przy jednoczesnym zaopiekowaniu potrzeb i emocji dziecka. 

Czym jest?

Terapia pedagogiczna skupia się na rozwijaniu u dziecka sfer szczególnie istotnych dla nabywania umiejętności przedszkolnych i szkolnych, przy jednoczesnym zaopiekowaniu potrzeb i emocji dziecka. 

To proces długotrwałych oddziaływań nastawionych na wsparcie dziecka oraz budowanie jego zasobów, będąc uważnym oraz akceptującym. Terapeuta stara się rozpoznawać przyczyny niepowodzeń edukacyjnych i patrząc całościowo planuje proces wsparcia.

Na czym polega?

Terapeuta pedagogiczny jest skoncentrowany na rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, predyspozycji i zainteresowań dziecka.

Obserwując dziecko rozpoznaje momenty optymalnego zaangażowania dziecka, proponując aktywności rozwijające jego umiejętności. Wsparcie ukierunkowane jest na rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej oraz słuchowej, motoryki małej i dużej, orientacji w przestrzeni, grafomotoryki czy koncentracji uwagi, dbając jednocześnie o potrzeby dziecka, jego emocje, samoocenę oraz poczucie własnej wartości, motywację, a także relacje, mając na uwadze również jego środowisko.  

Dla kogo?

Konsekwencją pojawiających się trudności w zakresie umiejętności poznawczych mogą być między innymi zaniżona samoocena i poczucie własnej wartości, które są tak istotne dla myślenia o samym sobie i mają wpływ nie tylko na jakość procesu uczenia się, ale i całościowe funkcjonowanie dziecka.

Często takiemu uczniowi towarzyszy również niezaspokojona potrzeba akceptacji i zrozumienia, a co za tym idzie poczucie niesprawiedliwości, odmienności czy wyobcowania. Dziecku mogą towarzyszyć także trudne emocje, wynikające z niepowodzeń, które w wyniku niezaopiekowania z czasem mogą przejawiać się w „trudnych” (dla nauczycieli) zachowaniach.

Kolejną wtórną konsekwencją mogą być zaburzone relacje społeczne podobnie wynikające z wyżej wymienionych trudności. Dziecko może mierzyć się również z niskim poczuciem kontroli przyswajania wiedzy, które będzie miało wpływ na efektywność jego nauki, ale również na obraz samego siebie. Terapeuta koncentruje się na tym, żeby wspierać dziecko we wszystkich z wymienionych sfer, aby w optymalnych dla rozwoju warunkach wspomóc rozwój umiejętności szkolnych.

Ze względu na cele, wynikające z potrzeb, zajęcia mogą odbywać się w formie indywidualnej bądź grupowej (2-5 uczestników według ich potrzeb i możliwości).

Zajęcia skierowane są do dzieci: 

– z trudnościami w nabywaniu umiejętności szkolnych 

– z ryzykiem lub diagnozą dysleksji, dyskalkulii, dysortografii, dysgrafii, ADHD

– trudnościami w uczeniu się

– z trudnościami w nabywaniu gotowości szkolnej
– z zaburzeniami koncentracji uwagi
– z trudnościami w zakresie przetwarzania wzrokowego i słuchowego

Prowadząca zajęcia

Ola Sobczak

Aleksandra Sobczak

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – pedagogiem specjalnym, specjalistą terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W kontakcie z dzieckiem ważna jest dla mnie relacja, podążanie za jego potrzebami oraz indywidualne podejście, które pozwoli wykorzystać zasoby dziecka i odpowiednio stymulować jego rozwój. Pragnę holistycznie i uważnie wspierać rozwój dziecka, poprzez stwarzanie warunków, które pozwolą dziecku i rodzicowi wzrastać w tym, czego potrzebują. 

Podczas spotkań, jeśli jest taka potrzeba chętnie korzystam z komunikacji wspomagającej i alternatywnej, która często daje szansę wybrzmieć potrzebom, a równocześnie daje możliwość ich zaopiekowania. Chcę tworzyć przestrzeń bezpieczną dla dziecka i rodzica, by w atmosferze akceptacji mogli wsłuchać się w swoje emocje i potrzeby.

Zapytaj o możliwości finansowania zajęć w ramach SUO lub o bezpłatne zajęcia w ramach WWR